ANGTIZ

lorem ipsum

 

 

 

 

 

 

ANG TIZ

PHÒNG

TIẾP THỊ

THUÊ NGOÀI

CỦA DOANH

NGHIỆP

 

 

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Mô hình hoạt động giúp tăng hiệu quả Marketing

của thương hiệu và doanh nghiệp Việt Nam

Hoạt động theo dõi

Tiếp thị 360 độ

từ chiến lược

short limit, long time to

hỗ trợ doanh thu

 

 

ANG TIZ

PHÒNG

TIẾP THỊ

THUÊ NGOÀI

CỦA DOANH

NGHIỆP

.

 

 

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Mô hình hoạt động giúp tăng hiệu quả Marketing

của thương hiệu và doanh nghiệp Việt Nam

ANG TIZ

PHÒNG

TIẾP THỊ

THUÊ NGOÀI

CỦA DOANH

NGHIỆP

Hoạt động theo dõi

Tiếp thị 360 độ

từ chiến lược

short limit, long time to

hỗ trợ doanh thu

MẠNG LƯỚI MARKETING

CỘNG ĐỒNG ANGTIZ

ANGTIZ có hơn 800 thành viên với đa dạng chuyên môn bao gồm đội ngũ nội bộ công ty và cộng tác viên, tham gia vào các dự án marketing với chi phí được tối ưu, thời gian xử lý nhanh và đảm bảo tiêu chuẩn của thị trường trong nước.

Với mỗi doanh nghiệp, ANGTIZ thiết lập một đổi ngũ phù hợp với chuyên môn và nhu cầu, trở thành một đội ngũ thuê ngoài luôn đồng hành cùng hoạt động marketing và kinh doanh của doanh nghiệp.

MẠNG LƯỚI MARKETING

                                                              Marketing and 

                                                         Business Consultant

                                Brand Planers

           

                 Campaign Planners

                   

                                                           Channel Planners

                       

                 Planners

                                               Creators

                 Executioners

   Designers

             Content Creators

             Developers

  Influencers

Project Managers                          Partnership Managers

                  Event Organizers    Media Boosters

CỘNG ĐỒNG ANGTIZ

ANGTIZ có hơn 800 thành viên với đa dạng chuyên môn bao gồm đội ngũ nội bộ công ty và cộng tác viên, tham gia vào các dự án marketing với chi phí được tối ưu, thời gian xử lý nhanh và đảm bảo tiêu chuẩn của thị trường trong nước.

Với mỗi doanh nghiệp, ANGTIZ thiết lập một đổi ngũ phù hợp với chuyên môn và nhu cầu, trở thành một đội ngũ thuê ngoài luôn đồng hành cùng hoạt động marketing và kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối Tác

Chúng tôi tự hào vì thành viên tham gia mạng lưới đã hợp tác với